Tel: 0414 347 28 68 Seyrantepe mh. Maşuk Karaköprü / ŞANLIURFA

Misyon ve Vizyonumuz

VİZYONUMUZ

 

 

        Bilimsel düşünen, özgüven ve özsaygısı yüksek, insan haklarına saygılı, toplumsal ve evrensel sorunların farkında olan, bu sorunlara çözüm üreten, barışçıl, aydın ve ileri görüşlü, entellektüel yönü gelişmiş, Türkçe’yi ve en az bir yabancı dili yaşamında etkin biçimde kullanan bireyler yetiştirmek.

Öğrenme ortamına aktif katılımla öğrenmeyi içselleştirmiş ve öğrenmeye her zaman ihtiyaç duyan bireylerin yetişmesine katkı sağlayan eğitim kadrosuyla çalışmak.

Herkesin öğrencisi olmak istediği, mezuniyet sonrasında da öğrencilik ruhunu ve birlikteliğini yaşatan bir okul olmak.

Kurumun varoluş amacına değer katan çalışanlarda, kurumsal aidiyet kültürünü geliştirmek.

 

DİSİPLİN 

 

        Eğitimin ilk şartı düzen ve plandır; bu da disiplinle mümkün olabilir. Korkuya değil saygıya, cezaya değil sevgiye dayalı bir disiplin anlayışı, çocuklarımızın öz denetimlerini küçük yaşlardan itibaren sağlamalarına ve her eylemlerini düşünerek, titizlikle yapma alışkanlığı kazanmalarına yöneliktir. YÜKSELİŞ KOLEJİ BİLİM KAMPÜSÜ’NDE çocuklarımız “Yaşadığımız kendi gerçeğimizdir ve tümünden biz sorumluyuz.” ilkesini benimserler.

        Asıl amaç, çocuğumuzun hiçbir denetim mekanizması olmadığında da en sağlıklı eylemi gerçekleştirmesini saklamaktır. Çocuklarımız kötü bir şeyi ceza göreceği için değil, onun doğru olmadığını bildiği için yapmamalıdır. Öz denetimli, çağdaş ve düşünebilen insan yetiştirmek ve bunu düzenli, planlı bir şekilde yapmak YÜKSELİŞ KOLEJİ BİLİM KAMPÜSÜ’ nin başlıca ilkelerindendir.

 

İLGİ 

 

        Her çocuk kendi içinde bir dünya taşır. Çocuklarımızın davranışlarının tümü yaşadığı çevrelerin etkisiyle oluşan iç dünyasına dayanmaktadır. Cent Okulları, her çocuğun ayrı bir birey ve farklı bir dünya olduğu ilkesinden yola çıkılarak onların başarı, sosyal ve psikolojik durumları her an titizlikle gözlemlenir. Uzman rehberlik servisi, mesleğini ve çocukları seven nitelikli öğretmenleri ve yöneticileri ile bireysel ayrılıklar gözetilerek çocuklarımıza en uygun gelişim ortamı sağlanır. Yalnızca sınıflarda değil, yalnızca okul bahçesinde değil, ulaşım araçlarından, odasına kadar çocuğumuzun içinde bulunacağı her çevre YÜKSELİŞ KOLEJİ BİLİM KAMPÜSÜ’ nin ilgi ve sorumluluk alanına girmektedir.

 

BİLİM 

 

        “Klasik eğitim sistemi…” diye yakınarak başladığımız ve “…ezbere dayalı” diyerek umutsuzca sonlandırdığımız tümceleri yıllardan beri yinelemekteyiz. Tek tip insan yetiştirmeye dayalı, sadece bilgi ezberletmeye yönelik bir eğitim anlayışı, düşünemeyen, üretemeyen, mutlu olamayan sıradan insanlar olarak toplumlara geri döner. Oysa ki, var olan tüm bilgiler insanların daha yaratıcı düşünebilmeleri, mutlu olabilmeleri ve yeni şeyler keşfedebilmeleri içindir. Yani bilgi, olumlu bir davranış olarak açığa çıkabildiği sürece vardır.

        YÜKSELİŞ KOLEJİ BİLİM KAMPÜSÜ’nde son eğitim teknolojileri izlenerek, çağdaş ve bilimsel yöntemlerle eğitim verilir. Tüm dersler en verimli araç gereçlerle desteklenir. Birçok gezi ve okul içi etkinliklerle çocuklarımızın görerek ve yaşayarak öğrenmeleri sağlanır. Onların hayal gücünü ve bilgilerini kullanmalarına yönelik ilgi çekici projeler yaptırılır. Verilecek ödevler bir programa bağlanır; geri dönüşümü mutlaka denetlenir, düzeltilir.

        YÜKSELİŞ KOLEJİ BİLİM KAMPÜSÜ’ nde başarı ölçütü, çocuklarımızın ne kadar bildiğinden çok, bildiklerini hayata ne kadar geçirebildiğidir.

 

KALİTE 

 

        Biz, kaliteyi bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek gereksinimleri karşılama yeteneğine dayanan özelliklerin toplamı olarak tanımlıyoruz. Bir toplumu aydınlığa götüren yolun, yapılacak her işte kalite etkeninin gözetilmesiyle mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Her eylem, en iyisini yapabilmek ülküsüyle başlamalıdır. Söz konusu olan eğitim ve çocuklarımız olduğu zaman ise kusursuza ulaşma ideali bir zorunluluk haline gelmektedir.

        YÜKSELİŞ KOLEJİ BİLİM KAMPÜSÜ’ nde servislerde çalınacak müzikten personelin eğitimine, yiyeceklerin besin değerlerinden tuvaletlerin hijyenine, veli görüşmelerinden tören alanlarına, sınıf düzeninden bahçelerdeki çiçeklere kadar her şey, her türlü ayrıntı gözetilerek en kaliteli şekilde planlanmaktadır. Okulumuzun temel vizyonu, yapılan her işte kaliteyi sağlamaktır.

 

 

MİSYONUMUZ

 

 

       Okulun her noktasını öğrenme alanı olarak kullanan ve çok yönlü eğitimi bireysel olarak yapan eğitici kadrosuyla , okul ortamında kazandığı edinimleri yaşantılarıyla ilişkilendiren ve iç disiplini yüksek öğrenciler yetiştirmek.

 

ÖZGÜNLÜK 

 

      YÜKSELİŞ KOLEJİ BİLİM KAMPÜSÜnde çocuklarımız önce düşünmeyi öğrenir. Çünkü düşünme, bilgiyi işleyen ve kullanılabilir hale getiren bir araçtır. Bilgi, düşüncenin hammaddesidir. Öğrencilerimiz her duruma, olaya, fikre ve bilgiye değişik açılardan bakabilmeli, hiçbir öğretiyi tabu olarak görmeyerek hepsini sorgulayabilmelidir. Öğrencilerimiz, farklı görüşlerin ve bilgilerin korkuttuğu bireyler olarak değil, bunları en iyiye ulaşma yolunda kullanan aydınlar olarak yetişmelidir. Bilgi, ancak sağlıklı düşünme yolları kullanılmadığında tehlikeli olabilir.

      YÜKSELİŞ KOLEJİ BİLİM KAMPÜSÜ öğrencisinin ideali, gelenekleri korumak, geçmişteki tüm iyi ve yararlı şeyleri yinelemek kadar, çağdaş yenilikleri keşfederek kendisini, çevresini ve toplumunu daha ileriye taşımaktır. Çocuklarımız düşünerek, kendi fikirlerini oluşturarak, kendi cümlelerini kurarak, daha önceden keşfedilmiş güzel şeyleri daha iyiye taşıyabilecekleri gibi yeni şeyler keşfedebileceklerdir. Çünkü güneş doğduğu sürece bilim, sanat ve sporda keşfedilmeyi bekleyen sonsuz değer var demektir. Bu da, öğrencilerimizin yaratıcı düşünce yollarını benimseyen, nitelikli ve özgün bireyler olarak yetişmesiyle olanaklı olabilir.

                                                                                                                
ZEK 

 

       Günümüzde zekânın birçok tanımı yapılmaktadır. Kimine göre zekâ, “bulunulan ortama uyum sağlama yeteneği”dir, kimine göreyse “insanın akıl yürütme, algılama ve yargılama yetilerinin tümü”dür. Tanımları farklı olsa da değişmeyen bir gerçek zekânın geliştirilebildiğidir. Zekâ konusunda bir diğer sorun ve sorumluluk alanı da, var olan gelişmiş zekânın tam performansla ve doğru şekilde kullanılmasıdır.

      YÜKSELİŞ KOLEJİ BİLİM KAMPÜSÜ’nde çağdaş eğitim yöntemleriyle çocuklarımızın zekâ gelişimlerini en üst düzeye çıkarmak temel misyonlardandır. Ancak zekâ ne kadar fazla olursa olsun, kullanılmadıktan sonra hiçbir işe yaramamaktadır. Üstelik zekânın değişik kollara ayrılabildiği gerçeği de bilinmektedir. Okulumuzda çoklu zekâ yöntemi uygulanır. Çocuklarımıza özgüven verilerek, sosyal etkileşim sağlanarak ve doğru düşünme alışkanlığı kazandırılarak onların potansiyellerini açığa çıkarmalarını ve doğru şekilde kullanmalarını sağlamak da eğitim politikamızın vazgeçilmez bir adımını oluşturmaktadır.
 

DUYGU 

 

       İçinde yaşadığımız yüzyıl ne yazık ki, her şeyin teknolojiye bağımlı olmasına, insanların en kısa ve zahmetsiz yoldan iletişim kurmalarına ve duyguların önemini yitirmesine sahne olan bir dönemdir. Oysaki son bilimsel bulgular EQ (duygusal zekâ) gerçeğini keşfetmiş ve bunun bir insanda bulunması gereken temel nitelik olduğunu ortaya çıkarmıştır. Olumlu duygular beslemek, bunu sanat ya da diğer etkileşim yollarıyla diğer insanlarla paylaşmak, bireyin mutlu olabilmesinin birincil koşuludur.

      YÜKSELİŞ KOLEJİ BİLİM KAMPÜSÜ’nde şiir ezberlemiş olmak için ezberlenmez ya da Sanat dersleri zorunlu olduğu için yapılmaz. Çocuklarımızın duygusal zekâsına etki eden her ayrıntı, uygun ortamlarda, sevgi unsuru ön plana çıkarılarak, hayal gücünü kullanmaya yönelik, özgürlük bilincini geliştirici şekilde uygulanır. Zekâ ve bilgi, olumlu duyguların rehberliğinde insanlığa faydalı olabilir. YÜKSELİŞ KOLEJİ BİLİM KAMPÜSÜ’ nün misyonu insanlığa faydalı, duygusal zekâsı gelişmiş, iyi bireyler yetiştirebilmektir.

 

 

BAŞARI 

 

       Başarı, sadece sözlüklerde çalışmaktan önce gelir. Ancak çalışmak için güçlü bir motivasyon, belirli ve net bir hedef, uygun ortam ve doğru yöntemler gereklidir. YÜKSELİŞ KOLEJİ BİLİM KAMPÜSÜ’NDE öğretmenler, tüm bu şartları sağlamanın yanında bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma konusunda öğrenciye rehberlik eder. Öğretmenlerimizin öncelikli işi öğrencilerimize en uygun hedefi belirlemektir. Ardından öğrencilerde çalışmak ve öğrenmek için güçlü bir istek uyandırılır; onların başarıya giden yolda severek ve isteyerek çalışmaları sağlanır.

      YÜKSELİŞ KOLEJİ BİLİM KAMPÜSÜ’nde başarı rastlantılara bırakılmaz. Her şey belli bir plan ve program doğrultusunda yapılır. Öğrencilerin bireysel farklılıklarına göre çoklu zekâ teknikleri uygulanır. Öğrenciye göre ödev, çalışma planı ve takviye dersler verilir. YÜKSELİŞ KOLEJİ BİLİM KAMPÜSÜ’nün deneyimli, dinamik ve çağdaş öğretmenleri için her öğrenci ayrı bir sorumluluk alanıdır. Çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren başarılı olmayı alışkanlık haline getirir.

Şanlıurfa Haber, Urfa Haber, Haber,