Tel: 0414 347 28 68 Seyrantepe mh. Maşuk Karaköprü / ŞANLIURFA

İlkokul

İlkokulda Eğitim Sistemimiz

Yapılandırmacı yaklaşımı temel alan Yükseliş Koleji Bilim Kampüsü İlkokulu eğitim programı, sürekli değişim içinde bulunan dünyada yenilikleri ve gelişmeleri kavrayan, bunun yanında kendi üzerine düşen sorumlulukların da farkında olan bireyler yetiştirmektedir.

Programımızın temel amacı, öğrencileri çok boyutlu olarak yaşama hazırlarken, sürecin her aşamasında aktif olmalarını sağlamak, doğuştan getirdikleri merak, araştırma ve öğrenme isteklerine yanıt bulabilecekleri eğitim ortamları yaratmaktır. Öğretilecek konular kadar öğrenciye öğrenmeyi sevdirmek de önceliğimizdir. Öğrencilerimizin keşfetmesi, üst düzey düşünmesi, soru soran, sorgulayan, fikir üreten bireyler olmaları için onlara en uygun eğitim-öğretim ortamlarını hazırlamaktayız.

1. ve 2. sınıflarımızda uygulanan Drama dersleriyle öğrencilerimizin duygularını kontrol edebilme, değiştirebilme, düşüncelerini ifade edebilme ve konuşarak iletişim kurabilme yetenekleri geliştirilmektedir. Öğrencilerimizin planlama, ardıllık, dikkat ve eşzamanlılık alanlarında gelişimlerine katkıda bulunan Düşünme Becerileri dersleri ise 3. ve 4. sınıflarımızda uygulanmaktadır.

Gerek duyulduğunda öğrencilerimiz için akademik alanda bireysel destek çalışmaları da yapılmaktadır.

Eğitim Modeli

HAYATBİLGİSİ

MEB Hayat Bilgisi kazanımları temel alınarak Müfredat çerçevesi doğrultusunda hazırlanan program ile öğrenciler, düşünen, iletişim kuran, bilgili, risk alan profillerini geliştirmeye yönelik aktiviteler yaparlar. Her sınıf seviyesinde Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarının sene sonuna tamamlanması hedefi ile  disiplinler üstü temalarla bağlantılı sorgulama üniteleri oluşturulur. Yakından uzağa, bilinenden bilinmeyene doğru sorgulama ilkesi benimsenerek öncelikli olarak birey olarak kendini tanıma, sonrasında çevre ve toplum bilinci kazanmaları bu yaş seviyesi için oldukça önemlidir.

Sorgulama çerçevesinde işlenen ünitelerin öğrenciler tarafından somut verilerle incelenmesini sağlamak adına geziler, uzman kişiler, sivil toplum örgütleri gibi kişi ve kurumlardan da destek alınarak öğrenilen bilgilerin yaşamla ilişkilendirilmesi sağlanır. Öğrenciler bilgiye ulaşmada araştırma becerilerini, düşünme becerilerini, sosyal becerilerini, iletişim becerilerini, öz yönetim becerilerini bilinçli bir şekilde geliştirmeleri ve kullanmaları için yönlendirilirler. Öğrenciler yaş seviyeleri, ilgi ve merakları aynı zamanda konularıyla ilgili görsel ve yazılı medyayı takip etmede yönlendirilirler. Bireysel ve grup çalışmalarında düzenlenen aktivitelerde öğrencilerin saygılı olma, yaratıcı olma, empati kurma, işbirliği yapma, ulusal ve evrensel değerlere sahip çıkma gibi olumlu tutumlar geliştirmeleri hedeflenir. Kendini ifade edebilen, özgüveni gelişmiş, sosyal duyarlılığı olan öğrenciler yetiştirmek en temel hedefimizdir.

MATEMATİK

MEB müfredatının genel beklentileri doğrultusunda yapılandırılmış kapsam ve sıralama çalışmaları uygulanır. şekil, uzay, sayılar, veri işleme, örüntü konuları sorgulama temelli hazırlanan yapılandırılmış planlar ile yürütülür. Somut öğrenme döneminin özelliklerine uygun olarak tüm kazanımlar, kavrama, anlama, uygulama basamaklarına uygun olarak öncelikle matematik manipulatifleri kullanılarak işlenir. Öğrenilen kazanımlar mümkün olduğunca günlük yaşamla bağlantısı kurularak örneklendirilir.

Zaman kavramını pekiştirmek için günlük takvim çalışmaları ile gün, ay, yıl kavramları pekiştirilir. Doğal sayıları tanıma, okunuş ve yazılış yönleri üzerinde çalışılır. Öğrenciler, soru sorma, tahmin etme, tahminle gerçek sonuçları karşılaştırma, öğrenilen sayılarla eksiltme – azaltma, problem çözme gibi bir dizi beceriyi geliştirme fırsatı yakalarlar. Çarpma ve bölme kavramları bu sınıf seviyesinde sadece görsel olarak somutlaştırma teknikleriyle ifade edilir.

TÜRKÇE

Türkçe dersleri; dinleme, okuma, anlama, yazma ve görsel okuma ve sunu alt başlıklarından oluşan kapsam ve sırlama çalışmaları doğrultusunda her sınıf seviyesinde sarmal yapıda işlenir. Birinci sınıf okuma ve yazma çalışmalarında “Ses Temelli Cümle Yöntemi” uygulanır. Öğrenciler sesten hece, kelime ve bu kelimelerle anlamlı cümle kurma çalışmaları yaparlar.. En temel hedefimiz Türkçe’yi doğru ve akıcı olarak kullanmaları, okumaya ve yazmaya karşı ilgi duymalarıdır.

Çeşitli aktivitelerle yaratıcılıklarını geliştirirken, bu sınıf seviyesinin noktalama işaretlerini ve imla kurallarını öğrenirler. Akıcı ve anlamlı okumanın yanında görsel okuma ve yorumlama çalışmaları yaparlar. Haftada bir düzenli olarak yapılan kütüphane dersleriyle hem zengin kaynaklardan yararlanırlar hem de tüm yaşamları için gerekli olacak okuma alışkanlığını kazanırlar. Üretici okuma aşamasına geçilmesi hedefiyle öncelikle kitapla kendi yaşamı (text to self) arasında sonrasında kitapla kitap arasında (text to text) ve son olarak da kitapla dünya arasında bağlantı kurulması (text to world) sağlayacak etkinlikler tasarlanır ve uygulanır. Okunan ya da okula davet edilen yazarların biyografileri incelenir ve otobiyografi yazma çalışmaları yapılır.

HAYAT BİLGİSİ

 MEB Hayat Bilgisi kazanımları temel alınarak hazırlanan program ile öğrenciler, düşünen, iletişim kuran, bilgili, risk alan profillerini geliştirmeye yönelik aktiviteler yaparlar. Her sınıf seviyesinde Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarının sene sonuna tamamlanması hedefi ile  üniteler oluşturulur. Yakından uzağa, bilinenden bilinmeyene doğru sorgulama ilkesi benimsenerek öncelikli olarak birey olarak kendini tanıma, sonrasında çevre ve toplum bilinci kazanmaları bu yaş seviyesi için oldukça önemlidir.

Sorgulama çerçevesinde işlenen ünitelerin öğrenciler tarafından somut verilerle incelenmesini sağlamak adına geziler, uzman kişiler, sivil toplum örgütleri gibi kişi ve kurumlardan da destek alınarak öğrenilen bilgilerin yaşamla ilişkilendirilmesi sağlanır. Öğrenciler bilgiye ulaşmada araştırma becerilerini, düşünme becerilerini, sosyal becerilerini, iletişim becerilerini, öz yönetim becerilerini bilinçli bir şekilde geliştirmeleri ve kullanmaları için yönlendirilirler. Öğrenciler yaş seviyeleri, ilgi ve merakları aynı zamanda konularıyla ilgili görsel ve yazılı medyayı takip etmede yönlendirilirler.

Bireysel ve grup çalışmalarında düzenlenen aktivitelerde öğrencilerin saygılı olma, yaratıcı olma, empati kurma, işbirliği yapma, ulusal ve evrensel değerlere sahip çıkma gibi olumlu tutumlar geliştirmeleri hedeflenir. Kendini ifade edebilen, özgüveni gelişmiş, sosyal duyarlılığı olan öğrenciler yetiştirmek en temel hedefimizdir. Sınıf seviyelerinde üzerinde durulan tema, kavram ve içeriklerin detaylarını sorgulama programından inceleyebilirsiniz.

TÜRKÇE

Türkçe dersleri; dinleme, okuma, anlama, yazma ve görsel okuma ve sunu alt başlıklarından oluşan kapsam ve sırlama çalışmaları doğrultusunda her sınıf seviyesinde sarmal yapıda işlenir

Amacımız, okuma alışkanlıklarını geliştirerek sözcük dağarcığını zenginleştirmek ve böylece dili etkili olarak kullanabilmelerini sağlamaktır. Öğrenciler, Türkçe derslerinde yazılı ve sözlü ifade etme becerilerini geliştirmeleri için teşvik edilirler. Gözlemleri, duydukları, dinledikleri, duygu ve düşünceleri hakkında soru sormaya cesaretlendirilirler.

Topluluk önünde kendini ifade edebilen bireyler olmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını görsel sunu şeklinde hazırlamaları için desteklenirler. Her derste olduğu gibi bu derste de yapılan grup çalışmaları ile problem çözümü yapabilmeleri, duygu ve düşüncelerini bağımsız olarak ifade edebilmeleri, karar alabilme ve uygulayabilmeleri hedeflenmektedir. Sorgulama üniteleri ile bağlantılı ya da serbest okuma amacıyla alınan kitaplar yıl içinde detaylı bir şekilde irdelenir.

MATEMATİK

MEB müfredatının genel beklentileri doğrultusunda yapılandırılmış kapsam ve sıralama çalışmaları uygulanır. İki basamaklı sayıları okuma, yazma, basamak ve sayı değerlerini tanıma başlıca hedefimizdir. İki basamaklı sayılar içinde dört işlem becerisi geliştirilmektedir. Dört işlemle ilgili beceri geliştirirken görsel malzeme ile kavrama çalışması esas alınmaktadır.

Öğrencilerin işlemlerin yapılış şeklini ezberlemeleri yerine, yöntemin mantığını anlamaları sağlanmaktadır. Öğrencilerin edindiği önemli becerilerden biri de ölçme becerisidir. Tahmin etme ve tahmini gerçek sonuçlar ile kıyaslama derslerimizde sıklıkla kullanılmaktadır. Böylece gerçeğe yakın tahminlerde bulunma, gerçek yaşamla bağlantı kurma yetileri geliştirilmektedir. Öğrenciler sadece matematik problemlerini değil, günlük yaşam problemlerini de çözebilmeleri için desteklenmektedirler.

HAYAT BİLGİSİ

 MEB Hayat Bilgisi kazanımları temel alınarak hazırlanan program ile öğrenciler, düşünen, iletişim kuran, bilgili, risk alan profillerini geliştirmeye yönelik aktiviteler yaparlar. Her sınıf seviyesinde Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarının sene sonuna tamamlanması hedefi ile  üniteler oluşturulur. Yakından uzağa, bilinenden bilinmeyene doğru sorgulama ilkesi benimsenerek öncelikli olarak birey olarak kendini tanıma, sonrasında çevre ve toplum bilinci kazanmaları bu yaş seviyesi için oldukça önemlidir.

Sorgulama çerçevesinde işlenen ünitelerin öğrenciler tarafından somut verilerle incelenmesini sağlamak adına geziler, uzman kişiler, sivil toplum örgütleri gibi kişi ve kurumlardan da destek alınarak öğrenilen bilgilerin yaşamla ilişkilendirilmesi sağlanır. Öğrenciler bilgiye ulaşmada araştırma becerilerini, düşünme becerilerini, sosyal becerilerini, iletişim becerilerini, öz yönetim becerilerini bilinçli bir şekilde geliştirmeleri ve kullanmaları için yönlendirilirler. Öğrenciler yaş seviyeleri, ilgi ve merakları aynı zamanda konularıyla ilgili görsel ve yazılı medyayı takip etmede yönlendirilirler.

Bireysel ve grup çalışmalarında düzenlenen aktivitelerde öğrencilerin saygılı olma, yaratıcı olma, empati kurma, işbirliği yapma, ulusal ve evrensel değerlere sahip çıkma gibi olumlu tutumlar geliştirmeleri hedeflenir. Kendini ifade edebilen, özgüveni gelişmiş, sosyal duyarlılığı olan öğrenciler yetiştirmek en temel hedefimizdir. Sınıf seviyelerinde üzerinde durulan tema, kavram ve içeriklerin detaylarını sorgulama programından inceleyebilirsiniz.

TÜRKÇE

Türkçe dersleri; dinleme, okuma, anlama, yazma ve görsel okuma ve sunu alt başlıklarından oluşan kapsam ve sırlama çalışmaları doğrultusunda her sınıf seviyesinde sarmal yapıda işlenir

Amacımız, okuma alışkanlıklarını geliştirerek sözcük dağarcığını zenginleştirmek ve böylece dili etkili olarak kullanabilmelerini sağlamaktır. Öğrenciler, Türkçe derslerinde yazılı ve sözlü ifade etme becerilerini geliştirmeleri için teşvik edilirler. Gözlemleri, duydukları, dinledikleri, duygu ve düşünceleri hakkında soru sormaya cesaretlendirilirler.

Topluluk önünde kendini ifade edebilen bireyler olmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını görsel sunu şeklinde hazırlamaları için desteklenirler. Her derste olduğu gibi bu derste de yapılan grup çalışmaları ile problem çözümü yapabilmeleri, duygu ve düşüncelerini bağımsız olarak ifade edebilmeleri, karar alabilme ve uygulayabilmeleri hedeflenmektedir. Sorgulama üniteleri ile bağlantılı ya da serbest okuma amacıyla alınan kitaplar yıl içinde detaylı bir şekilde irdelenir.

MATEMATİK

MEB müfredatının genel beklentileri doğrultusunda yapılandırılmış kapsam ve sıralama çalışmaları uygulanır. İki basamaklı sayıları okuma, yazma, basamak ve sayı değerlerini tanıma başlıca hedefimizdir. İki basamaklı sayılar içinde dört işlem becerisi geliştirilmektedir. Dört işlemle ilgili beceri geliştirirken görsel malzeme ile kavrama çalışması esas alınmaktadır.

Öğrencilerin işlemlerin yapılış şeklini ezberlemeleri yerine, yöntemin mantığını anlamaları sağlanmaktadır. Öğrencilerin edindiği önemli becerilerden biri de ölçme becerisidir. Tahmin etme ve tahmini gerçek sonuçlar ile kıyaslama derslerimizde sıklıkla kullanılmaktadır. Böylece gerçeğe yakın tahminlerde bulunma, gerçek yaşamla bağlantı kurma yetileri geliştirilmektedir. Öğrenciler sadece matematik problemlerini değil, günlük yaşam problemlerini de çözebilmeleri için desteklenmektedirler.

TÜRKÇE

Türkçe dersleri; dinleme, okuma, anlama, yazma ve görsel okuma ve sunu alt başlıklarından oluşan kapsam ve sırlama çalışmaları doğrultusunda her sınıf seviyesinde sarmal yapıda işlenir.

Öğrencilerin Türkçeyi doğru ve etkili bir şekilde kullanmalarının yanı sıra Türkçe bilgi ve becerilerini günlük yaşamlarına uygulamaları başlıca hedefimizdir. Öğrenciler yorum ve tahminlerde bulunarak ve her sorgulama sorusunu ayrıntılı şekilde düşünerek üretken bireyler olmaya teşvik edilir. Dil yeteneğimizin gelişimi için; dinleme, okuma, yazma ve sunum yapma becerilerini geliştirmek hedeflenir.

Öğrencilerimiz, bu becerileri geliştirmek için çeşitli teknikler öğrenirler ve uygularlar. Dilbilgisi konularını ise; okuma, yazma gibi alanların içinde öğrenmeleri sağlanır. Özellikle paragraf yorumlama üzerinde durulur. Sorgulama üniteleri ile bağlantılı ya da serbest okuma amacıyla alınan kitaplar yıl içinde detaylı bir şekilde irdelenir. Farklı uygarlıklara ait efsaneler irdelenir. Yazı türleri arasındaki benzer ve farklılıkları bulma çalışmaları yapılır. Bilgi verici, açıklayıcı, betimleyici, ikna edici metin türleri yazmak bu yaş seviyesinin belirgin hedefleri arasındadır. Okuma alışkanlığının üretici okumadan eleştirel okumaya geçmesi de önemli hedeflerin arasındadır.

SOSYAL BİLGİLER

Sosyal Bilgiler dersinde Yakından uzağa doğru yaşadığı sorgulama bakış açısıyla öğrencilerin içinde yaşadıkları çevre ve toplum konusunda bilinçli bireyler olmaları amaçlanır. Öğrencilerin uluslar arası bir zihniyete ve etik değerlere sahip olmaları, yeni fikirler üretmeleri ve neden sonuç arasındaki ilişkiyi görebilmeleri amaçlanır.

FEN BİLGİSİ

Fen Bilgisi dersleri de PYP Sorgulama Programı’nın disiplinler üstü çerçevesinde işlenmektedir. Öğrenciler inceleme yapmaya, gözlem yapmaya ve sistematik sorgulama yöntemleri kullanmaya teşvik edilirler. Öğrencilerin mantık yürütmelerini, bilimsel olay ve olguları neden sonuç bağlamı içinde ele almalarını gerektiren aktivitelere ağırlık verilir. Öğrenciler Fen Bilgisi derslerinde edindikleri bilgileri okul dışındaki dünya ile ilişkilendirmeye teşvik edilirler.

MATEMATİK

Matematik derslerinin merkezinde matematiğin uygulamalı olarak öğretilmesini savunan öğrenci merkezli öğrenme süreçleri ve aktiviteleri yer alır. Öğrenciler, bireysel ihtiyaçlarına göre hazırlanan grup çalışmaları ve bireysel çalışmalar yaparlar. Amaca uygun ölçme araçları ile öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal gelişimleri sürekli izlenir ve çok yönlü değerlendirilir.

Şanlıurfa Haber, Urfa Haber, Haber,