Tel: 0414 347 28 68 Seyrantepe mh. Maşuk Karaköprü / ŞANLIURFA

Ortaokul

Home

Ortaokul

Ortaokul

Ortaokulda Eğitim Sistemimiz

Yapılandırmacı yaklaşımı temel alan Yükseliş Koleji Bilim Kampüsü Ortaokul eğitim programı, sürekli değişim içinde bulunan dünyada yenilikleri ve gelişmeleri kavrayan, bunun yanında kendi üzerine düşen sorumlulukların da farkında olan bireyler yetiştirmektedir.

 

Programımızın temel amacı, öğrencileri çok boyutlu olarak yaşama hazırlarken, sürecin her aşamasında aktif olmalarını sağlamak, doğuştan getirdikleri merak, araştırma ve öğrenme isteklerine yanıt bulabilecekleri eğitim ortamları yaratmaktır. Öğretilecek konular kadar öğrenciye öğrenmeyi sevdirmek de önceliğimizdir. Öğrencilerimizin keşfetmesi, üst düzey düşünmesi, soru soran, sorgulayan, fikir üreten bireyler olmaları için onlara en uygun eğitim-öğretim ortamlarını hazırlamaktayız.

 

Gerek duyulduğunda öğrencilerimiz için akademik alanda bireysel destek çalışmaları da yapılmaktadır.

Ortaokul Fen Bilimleri

Gelişen ve değişen dünyamızda bilim ve teknolojiyi yakalayabilmek ve uluslararası rekabette yer edinebilmek, karşılaştıkları problemleri kendileri çözebilen nesiller ile mümkün olacaktır. Bunu yapabilmek için de öğrencilere küçük yaştan itibaren bilimsel bakış açısının kazandırılması gerekmektedir

Öğrencilerin Fen Bilimleri içeriklerine sahip derslere yönelik bilgi ve değerlerini anlaması, derse karşı anlayış, olumlu tutum ve beceri geliştirmesi çok önemlidir. Çünkü bilim ve teknolojinin hızla ilerlediği bilgi çağında Fen Bilimlerinin etkilerine hayatımızda sıklıkla rastlamaktayız.

Her mesleğin gelişebilmesi için bilim ve teknoloji alanında gelişmiş, yenilikleri takip edebilen, karar verme yetenekleri gelişmiş ve karşılaştıkları problemleri çözebilen bireylere ihtiyacı vardır.

Öğrencilere fen, teknoloji, çevre ile ilgili bilgi ve tutumlar, toplum ile ilgili anlayışlar, temel fen kavramları, bilimsel değerler ve tutumlar ile bilimsel süreç becerilerinin kazandırılması bu nedenle çok önemlidir.

Öğrencilerin verimli bir şekilde iş yapabilen, bilinçli ve sorumlu, düşünebilen; fen okuryazarlığı bilgisine, değerine, tutum, anlayış ve becerisine sahip vatandaşlar olmasını sağlayan Fen Bilimleri dersidir.

Yükseliş Koleji Ortaokulu olarak Fen Bilimleri derslerimizi teorik bilgilerin yanı sıra, pratiğe dayalı laboratuvar dersleri ile desteklemekteyiz. Yıl içerisinde yapılan deneylerle öğrencinin derse olan ilgi ve dikkatini arttırıp kalıcı öğrenmeyi sağlamakta ve başarıyı arttırmayı hedeflemekteyiz. Öğrenciler deney yapmaktan, yaparak yaşayarak öğrenim görmekten hoşlanmakta ve bu durum ders başarısını arttırmaktadır. 

Ortaokul Matematik

Matematik öğretiminin amacı kişiye günlük hayatın gerektirdiği matematiksel bilgi ve becerileri kazandırmak, ona problem çözmeyi öğretmek ve olayları problem çözme atmosferi içinde ele alan bir düşünme biçimi kazandırmaktır. Matematik öğretiminde, bireylere karşılaştıkları problemleri çözmede yardımcı olacak yöntem ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu nedenle bireylerin matematiksel kavram ve ilkeleri kavrayabilme, kritik ve yaratıcı düşünebilmeye, iletişim kurabilme yeteneklerini geliştirmeye dayalı, ezberden uzak bir matematik öğretimi istenen ve beklenen bir eğitimdir.

Değişen LGS formatında matematik oldukça önemli bir yere sahiptir.  Türkiye ortalamasının oldukça düşük olması, sınavı kazanmada oldukça önemli bir rolü olduğunu göstermektedir. Bu sebeple matematik neti yüksek olan öğrenciler oldukça iyi sıralamalar elde etmektedir. Bu sebeple Yükseliş Koleji Ortaokulu olarak, henüz daha 5.sınıftan itibaren öğrencilerimizin matematik alt yapılarının tam olarak inşa edilmesi için matematiği severek öğretip, öğrencilerimizi yeni nesil sorularla karşılaştırıp ileride girecekleri sınavlarda kullanabilecekleri bilgi ve becerilerle onları donatmak temel amacımız.

Okulumuz, matematiğe olan ilgiyi arttırmak ve matematiği sevdirmek amacıyla her yıl ulusal çapta düzenlenen TALES Matematik sınavının uygulayıcı okuludur.

Ortaokul İngilizce

Bilim ve teknolojide yaşanan gelişmelerle birlikte dünya üzerindeki sınırlar kaybolamaya ve ülkeler arasındaki ilişkiler artmaya başlamıştır. Özellikle, ikinci milenyum ile teknolojik gelişmeler hayatımızın her alanına yön vermeye başlamış ve uluslararası etkileşimi daha da arttırmıştır. İnternetin dünyanın her bölgesinde erişilebilir hale gelmesi ile insanlar arasında bir ortak paylaşım duygusu oluşturulmuş ve sosyal farkındalıktan, mizaha, sanatsal etkinliklere kadar birçok konuda paylaşımlar yapılabilmesine olanak sağlamıştır.

 

Bilim ve teknolojideki bu ilerlemeleri yakından takip edebilmek, bu ilerlemelere ayak uydurabilmek ve yabancı uluslarla iletişim kurabilmek için yabancı dil bilmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Gelişen teknoloji ile mesafeler kısalmış, iletişim ortamları yabancı dil öğrenimine olan ilginin de artmasına neden olmuştur. İnsanların hayatın birçok alanında çeşitli ilişkiler kurup yürütebilmeleri için uluslararası ortamda konuşulan dilleri de öğrenmeleri gerekmektedir.

 

Yükseliş Ortaokulu olarak öğrencilerimize yabancı dil becerisi kazandırmak ve bu becerilerini ilerletmek bizler için oldukça önemlidir. İkokulu bitirip dört yıl süreyle İngilizce öğrenmiş olan öğrenciler 5.sınıfa temel dil becerilerini almış olarak gelirler. Ortaokul (5,6,7 ve 8.sınıflar) İngilizce programının amacı öğrencilerin iletişim becerilerini dinleme, konuşma, okuma ve yazma aktiviteleri ile donatılmış bir müfredat aracılığı ile en üst düzeye çıkartmaktır.

 

Okulumuzda uluslararası alanda geçerliliği olan Cambridge ve Trinity College sınavları için de programlar bulunmakta olup öğrencilerimizi bu sınavlara da hazırlamaktayız.

Ortaokul Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler programı ile kendini ifade eden, başkalarını dinleyebilen, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, demokratik, laik, evrensel değerlere sahip, çevrenin ve kültürel mirasın korunması gerektiği bilinci ile yetişmiş, araştırmacı ve sorgulayıcı bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 

Güncel olaylarla desteklenen sosyal bilgiler dersinde, öğrenciler, mevcut durumları geçmiş izleriyle kıyaslayan, geleceğe yönelik şekillerini kestirebilen, eleştiren, nasıl ve hangi sebeple bu değişime ulaştığını bilen, olaylara farklı bakış açılarını sunabilen, paylaşımcı, sorumluluk duygusu gelişmiş bireyler olarak donatılırlar.

 

Güncel olaylar vasıtasıyla öğrenciler gazete okuma, televizyon ya da radyoda haber izleme, internet gibi araçlardan haber takibi yapma gibi beceriler kazanır ve bu becerileri alışkanlık haline getirebilirler. Yine öğrenciler güncel olaylar vasıtasıyla sosyal bilgiler ders konularını sosyal yaşamın yansıması olarak görebilirler.

 

Bu eğitimin sonunda öğrencilerimiz, edindiği bilgilerden yeni bilgiler üreten, sorgulama ve merak duygusu gelişmiş bireyler olarak yetiştir.

 

Öğrencilerimizin çevrelerinde yaşanan olaylara duyarlılık gösterebilmeleri ve ekonomik hayatın farkında olabilmeleri için, bölgemizdeki tarım-sanayi ve hizmet sektöründeki birçok işletme ve fabrikaya geziler düzenleyip, buralardaki üretim ve dağıtım aşamalarını gösterip ekonomi hakkında da temel bilgiler vermekteyiz.

 

Yükseliş Ortaokulu olarak öğrencilerimizi Sosyal Bilgiler dersinin temel amaçlarında da yer aldığı üzere, Atatürk ilke ve inkılaplarını, laik, demokratik ve çağdaş değerleri bilerek, bu değerlerin korunması ve geliştirilmesi gerektiği bilincini kazanan, geçmişi yorumlayarak, günü algılamayı ve geleceğe ilişkin beklentiler arasında bağlantı kurmayı başarabilen, evrensel demokratik yurttaşlık değerlerini benimseyen ve başkalarının inanç ve yaşayışlarına hoşgörü ile yaklaşabilen bireyler olarak yetiştirmek temel amacımızdır.

Ortaokul Türkçe

İnsanın çevresiyle kurduğu bağı güçlendirmek, düşünce ve ifade gücünü arttırmak, çağdaşlaşmasının önünü açmak amacıyla dil eğitimi önemlidir. Türkçe dersi, bilgi değil beceri dersidir. Buna bağlı olarak Türkçe dersinin amacı, dört temel dil becerisi olan okuma, dinleme, konuşma, yazma ile bağlantılı olarak programda yer alan temel becerileri (Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim kurma, problem çözme, karar verme, bilgi teknolojilerini kullanma, araştırma, girişimcilik) de geliştirmektir.

 

Yapılandırmacı yaklaşıma göre Türkçe öğretiminde öğrenme; öğrencinin bilgiyi zihninde yapılandırarak yeniden üretmesi temeline dayalıdır. Türkçe öğretiminde odak sadece dil bilgisi öğretimi değil, öğrencinin kendini anlama ve ifade sürecidir. Dinleme, okuma, görsel okuma ile elde edilen bilgiler sıralama, sınıflama, ilişkilendirme, sorgulama, analiz ve sentez yapma gibi çeşitli zihinsel işlemlerden geçirilir. Öğrenilen yeni bilgiler daha önceki bilgilerle bir araya getirilerek yeniden inşa edilir. Konuşma, yazma, görsel sunu ile zihindeki yeni bilgiler tekrar işlemden geçirilerek cümlelere dönüşmektedir.

 

LGS sınav formatının değişmesi üzerine,  sadece bilgiyle çözülemeyen, bilginin yanında konunun özünü bilip, o konu hakkında mantık yürütülmesi gereken ve olabildiğince hayatın içinden örneklerle oluşturulan uzun ve anlamaya dayalı yeni nesil soruları çözme becerisi sınav kazanmada kritik bir noktada yer almaktadır. Bu soruları sürenin de az olduğu sınavda anlamada, yorumlamada ise öğrencilerin Türkçe dersinden kazandığı temel beceriler oldukça önemlidir.

 

Yükseliş Ortaokulu olarak Türkçe derslerinde öğrencilerimize dil bilgisi becerilerinin yanı sıra, kitap okuma alışkanlığı da kazandırmak temel amacımız.

Ortaokul Görsel Sanatlar

Okulumuzda görsel sanatlar eğitiminde, öğrencilerimize belli beceriler kazandırıp sanatsal yaratıcılıklarının geliştirilmesiyle yetinmeyip; aynı zamanda onların görsel sanatların kültürel ve tarihi çevreyle olan ilişkisini kavramasına beceriler kazandırmaktayız. 

Görsel sanatlar dersi ile okulumuzda, öğrencilerimize çağdaş yaşama ve özgür düşünme olanağı kazandırıp, toplum için birbirini anlayan, eleştiren ve birbirine saygı duyma becerilerinin geliştirildiği okul atmosferini oluşturuyoruz. Öğrencilerimizin kültürünü tanımalarını, sahip çıkmalarını, onu yaşatma ve gelecek kuşaklara aktarmada etkin bir rol üstlenmeleri gerektiğini ve başka kültürleri de sanat yoluyla tanımalarını sağlıyoruz.

Yükseliş Ortaokulu’nda, Görsel Sanatlar dersi, öğrencilerin görsel bir iletişim aracı olarak sanatı kullanmada ve değerlendirmede yeterlilik kazandırıp, görsel okuryazarlığını sanat yoluyla geliştirmek, düşüncelerini teknik bilgiler ile birleştirip ortaya koyabilmek için hazırlanmıştır.

PROJE- YARIŞMALAR

Görsel Sanatlar Dersini destekleyen, geliştiren ve öğrencilerimizi farklı etkinliklerle buluşturan yarışma ve proje çalışmaları yapılmaktadır. Aynı zamanda okulumuzda da her yaş grubundan öğrencilerimizle etkinlikler düzenleyerek sanatsal bilinci arttıran, farklı bakış açıları kazandıran etkinlikler düzenlenmektedir.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Her yaş seviyesine uygun olarak sanatçılarla buluşma imkânı sağlayan etkinliklerimizde öğrencilerimiz sanatçıları daha yakından tanıyarak kendi bakış açılarını geliştirici çalışmalar yapmaktadır.

Ortaokul Ölçme Değerlendirme

Okulumuzda uygulanan akademik program sayesinde öğrenci eksiklikleri henüz daha konular çok fazla ilerlememişken tespit edilir ve eksikliklerin kapanması için öğrenciye özel program uygulanır.

 

Hafta içi verilen 20 soruluk Kazanım Değerlendirme Testleri ile öğrencilerin branş bazlı kısa vadeli konu eksiklikleri tespit edilir. Bu eksikliklerin kapanması için bire bir ve grup dersleri planlanmaktadır.

 

Öğrencinin orta ve uzun vadeli durumunun ölçülmesi için ise ulusal çapta düzenlenen deneme sınavlarına katılım sağlanmaktadır. Bilfen Yayınları – Netbil Yayınları – Okulistik – Hız Yayınları – Yanıt Yayınları – Özdebir Yayınları – gibi Türkiye çapında uygulanan ve katılımların yüksek olduğu deneme sınavlarına tüm seviyedeki öğrencilerimizle katılım sağlayıp öğrencilerimizin durumunu daha iyi ölçmek, varsa eksikliklerin düzeltilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.

Ortaokul Liselere Giriş Sınavları

Yükseliş Ortaokulu olarak kurulduğumuz yıldan beri liselere giriş sınavlarında üstün başarılar sağlıyoruz.

 

2015-2020 yılları arası sınav sonuç istatistiklerine göre öğrencilerimizin %12’sı %1lik dilimde, öğrencilerimizin %48’ı ise %10luk dilimde yer almaktadır. 

 

2020 LGS’de ise Şanlıurfa’ın tek Türkiye 1.sini çıkarmanın gururunu yaşadık. 4 yıldır öğrencimiz olan Berat SEZER, tüm sorulara doğru cevap vererek Türkiye 1.si oldu ve Yükseliş Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi’nde eğitimini sürdürmektedir.

 

2021 LGS’de ise yeniden başarı heyecanını yeniden yaşadık. Şanlıurfa İl Birincisi ve İl İkincisi çıkarmanın gururunu yaşadık. 4 yıldır öğrencimiz olan A. Burak ŞAHİN Şanlıurfa İl Birincisi ve M. Fatih AKDENİZ  Şanlıurfa İl İkincisi Oldu. Öğrencilerimizin ikiside Ankara Fen Lisesi’nde eğitimini sürdürmektedir.

 

Bu başarılarımızla sadece Şanlıurfa’nın değil bölgenin de lider okulu konumundayız.

Foto Galeri

Şanlıurfa Haber, Urfa Haber, Haber,